ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

            หลังจากวิทยาลัยชุมชนได้ยกฐานะเป็นวิทยาเขตศรีราชา  ในปี 2539 จนถึงสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้เป็นวิทยาเขตศรีราชาอย่างสมบูรณ์ในปี 2542 คณะวิทยาการจัดการจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานภายในระดับคณะวิชา ที่มีวัตถุประสงค์ในการรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ และกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคพื้นที่ภาคตะวันออก  คณะวิทยาการจัดการเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปี 2539 และดำเนินการตามพันธกิจของคณะเรื่อยมาโดยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจบริเวณภูมิภาคตะวันออก  นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่เป็นพันธกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว 

พันธกิจด้านการบริการวิชาการและการวิจัยยังถือเป็นพันธกิจหลักที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้งานการเรียนการสอนมีคุณภาพ และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน และสังคม  ดังนั้น ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ จึงถูกกำหนดให้อยู่ในโครงสร้างหลักของคณะวิทยาการจัดการ ในปี 2544 และยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ในเดือนเมษายน 2559