บุคคลากร

นางสาวกมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์ (หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

รหัส : S1301
e-mail : kamonrat@src.ku.ac.th
เบอร์โทร : 038-352382 (ห้องทำงาน : 2863)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภูมิศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท ปริญญาโท วท.ม.(สถิติประยุกต์) การจัดการระบบสารเทศ,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นางสาวบงกช ชัยเชาวรินทร์ (นักวิชาการศึกษา)

รหัส : S1306
e-mail : bongkoch@src.ku.ac.th
เบอร์โทร : 038-352382 (ห้องทำงาน : 2865)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ จากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ปริญญาโท ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาววิภานันท์ สิงห์นันท์ (นักวิชาการศึกษา)

รหัส : M1002
e-mail :
เบอร์โทร : (ห้องทำงาน : )
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

นางสาวชลธิชา พุ่มสำเภา (นักวิชาการศึกษา)

รหัส : fmsccp
e-mail :
เบอร์โทร : (ห้องทำงาน : )
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี