แนะนำศูนย์ศึกษาและวิชาการ

แนะนำศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

ประวัติ

            หลังจากวิทยาลัยชุมชนได้ยกฐานะเป็นวิทยาเขตศรีราชา  ในปี 2539 จนถึงสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้เป็นวิทยาเขตศรีราชาอย่างสมบูรณ์ในปี 2542 คณะวิทยาการจัดการจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานภายในระดับคณะวิชา ที่มีวัตถุประสงค์ในการรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ และกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคพื้นที่ภาคตะวันออก  คณะวิทยาการจัดการเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปี 2539 และดำเนินการตามพันธกิจของคณะเรื่อยมาโดยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจบริเวณภูมิภาคตะวันออก  นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่เป็นพันธกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว  พันธกิจด้านการบริการวิชาการและการวิจัยยังถือเป็นพันธกิจหลักที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้งานการเรียนการสอนมีคุณภาพ และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน และสังคม  ดังนั้น ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ จึงถูกกำหนดให้อยู่ในโครงสร้างหลักของคณะวิทยาการจัดการ ในปี 2544 และยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ในเดือนเมษายน 2559


พันธกิจด้านการวิจัย

          จากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการจึงมีหน้าที่ในการเสริมสร้างศักยภาพ ความพร้อมให้กับบุคลากรของคณะผ่านการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมการสร้างงานวิจัยอย่างมีคุณภาพตามศักยภาพของบุคลากร  อาทิ  การออกแบบเครื่องมือสำหรับงานวิจัย  สถิติสำหรับการวิจัย เป็นต้น  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการยังทำหน้าที่เป็นกลไกในการจัดการข้อมูลด้านการวิจัยของคณะเพื่อเป็นฐานสารสนเทศสำคัญสำหรับการสืบค้นข้อมูลการวิจัย อันจะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านองค์ความรู้ทางการบริหารจากงานวิจัย

          นอกจากนี้ บุคลากรของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการยังทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลสำคัญเพื่อสนับสนุนการสร้างงานวิจัย เช่น การให้ข้อมูลการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  การให้ข้อมูลการสนับสนุนทุนวิจัยของคณะ เป็นต้น ตลอดจนการทำหน้าที่ในการสร้างงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาการทำงานของหน่วยงาน  และการจัดทำสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจำเป็นต่อการพัฒนาคณะในด้านต่างๆ  


พันธกิจด้านบริการวิชาการ

          ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ทำหน้าที่จัดอบรมตามความต้องการของชุมชนจากการสำรวจความต้องการประจำปี  และจัดอบรมตามความเชี่ยวชาญของคณะซึ่งเป็นที่ต้องการของสังคมและภูมิภาคในขณะนั้น โดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทำหน้าที่

1.เป็นผู้ให้บริการโครงการต่างๆ แก่บุคคลภายนอกในรูปแบบการฝึกอบรมทั้งประเภทคิดค่าใช้จ่าย และไม่คิดค่าใช้จ่าย  โดยทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญ มีประสบการณ์ในการบรรยายหรือฝึกปฏิบัติ  ในโครงการตามความต้องการ/ตามสมัยนิยมที่นอกเหนือไปจากความเชี่ยวชาญของคณะ เช่น การจัดกิจกรรมทางวิชาชีพ เป็นต้น   

2.เป็นผู้ให้บริการโครงการตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ การให้องค์ความรู้ทางด้านการบริหารการเงิน  การบัญชี  การจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งภาคการท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และโลจิสติกส์  ในรูปแบบการฝึกอบรมทั้งประเภทคิดค่าใช้จ่ายและไม่คิดค่าใช้จ่าย

          3.ทำหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน  สังคม เพื่อจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดอบรม หรือ การทำวิจัย เพื่อหาความต้องการหรือหาสาเหตุหรือร่วมแก้ปัญหากับชุมชนได้


งานฐานข้อมูล

          ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ทำหน้าที่ในการเก็บรวมข้อมูลการวิจัยของบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจน งานวิจัยและงานสร้างสรรค์อื่น เพื่อเป็นสารสนเทศสำหรับการสืบค้นข้อมูลการวิจัยต่อไป และทำหน้าที่รวบรวมสารสนเทศอื่นที่น่าสนใจ เช่น สถิติการได้งานทำของบัณฑิต  ข้อมูลการนำงานอบรมหรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์  รูปภาพการจัดอบรม เป็นต้น