บุคลากร

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวกมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์                                                                           
Name : Kamonrat Bandidthatsananon

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Position : Educator

รหัส : S1301    e-mail : kamonrat@src.ku.ac.th

เบอร์โทร : 038-352382    ห้องทำงาน : 2863

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภูมิศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
B.A (Geography),Kasetsart University

ปริญญาโท วท.ม.(สถิติประยุกต์) การจัดการระบบสารเทศ,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

M.S.(Applied Statistics) Information System Management,National Institute of Development Administrat  


                                                                                                                                     

                                                                                                                                         

ชื่อ-สกุล นางสาวบงกช ชัยเชาวรินทร์
Name : Bongkoch Chaichaowarin

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position :Educator

รหัส : S1306    e-mail : bongkoch@src.ku.ac.th

เบอร์โทร : 038-352382    ห้องทำงาน : 2865

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ จากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
Bachelor of Science, Applied Statistics Program, Rajabhat Institute Chandrakasem 
 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Master of Science, Applied Statistics Program, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang


 

                                                                                                                                       

ชื่อ-สกุล : วิภานันท์ สิงห์นันท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position :Educator

รหัส : M1002    


 

 

                                                                                                                                       

ชื่อ-สกุล : ชลธิชา พุ่มสำเภา
Name : Chonticha Pumsumpao

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position :Educator