ติดต่อเรา


ที่ตั้ง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

การติดต่อ
โทรศัพท์ 0-3835-2382 หมายเลขภายใน 2863
โทรสาร 0-3835-2823
E-mail: cras@ms.src.ku.ac.th
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/crasmssrcku
Twitter: https://twitter.com/crasmssrcku