วารสารน่าอ่าน

วารสารน่าอ่าน

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มีวารสารที่น่าอ่านมากมายมานำเสนอ ให้ผู้ที่สนใจได้อ่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเสนอผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้ ความคิด และผลงานวิจัย

วารสารน่าอ่านมีดังนี้

1. วารสารวิทยาการจัดการ Journal of Management Sciences ปีที่ ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2559  

      

                                            

 


2. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปีที่3 ฉบับที่4 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559

(ได้รับจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)

 

                                            


3. วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 เล่ม

 

                                            


4. วารสาร Journal of HR intelligence ปีที่10 ฉบับที่2 (ได้รับจาสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จำนวน 2 เล่ม

 

                                            


5.วารสารการบัญชีและการจัดการ Journal of Accountancy and Management คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   ปีที่8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559

 

                                             


6. วารสารวิทยาการจัดการ SSRU Journal of Management Science  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่2 ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

                                             


7. วารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่16 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2559

                                            


8.หนังสือเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Technology and Innovation for Sustainable Development) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

                                            


9. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ Kasetsart Applied Business Journal ฉบับที่12 เดือนมิถุนายน 2559 (มีจำนวน 2 เล่ม)

 

                                          


10. DVD/CD บันทึกภาพและสรุปสาระสำคัญของงานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว(TAT Academy) (มีจำนวน 1 ชุด 2แผ่น)

 

                                         


11. DVD/CD บันทึกภาพและสรุปสาระสำคัญของการประชุมนานาชาติ "ท่องเที่ยวมั่นคงสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 2559" (Stability,Prosperity and Sustainability Tourism Forum 2016) (มีจำนวน 1 ชุด 3 แผ่น)

 

                                       


12.วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่10 ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 (จำนวน 2 เล่ม)

                                     


13. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่10 ฉบับที่2 มกราคม-มิถุนายน 2559 (จำนวน 2 เล่ม)

                                   


14.วารสารการบัญชีและการจัดการ Journal of Accountancy and Management คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     ปีที่7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

                                    

15.วารสารวนศาสตร์ วารสารทางวิชาการของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

 

                                   

 

 

ท่านใดสนใจวารสารต่างๆ สามารถทำการยืมวารสาร ได้ที่

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

 

การติดต่อ
โทรศัพท์ 0-3835-2382 หมายเลขภายใน 2886