สมาคมส่งเสริมการวิจัย เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ

สมาคมส่งเสริมการวิจัย เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ทุนจาก วช. และทุนจาก คอบช. อบรมวันที่ 29-30 กันยายน (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
2. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อบรมวันที่ 23-25 พฤศจิกายน (3วัน) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mix Method) อบรมวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 (2วัน) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
ทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานคณะการกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี

รายละเอียดตารางการอบรมแต่ละหลักสูตรพร้อมใบสมัครตามเอกสารแนบค่ะ

ท่านใดสนใจแจ้งชื่อได้ที่ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ค่ะ
 

ไฟล์เอกสารประกอบ: