ประมวลภาพกิจกรรม

เรื่อง จัดการรายงานผลการศึกษา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต SMEs ไตรมาสที่ 2/2559

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดการรายงานผลการศึกษา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต SMEs ไตรมาสที่ 2/2559 ภายใต้การดำเนินงานของ 1) ผศ.ดร.จุฑามาส ทวีไพบูลย์วงศ์ 2) ผศ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์ และ 3) อาจารย์มุขสุดา พูลสวัสดิ์ในฐานะนักวิจัย ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี รายงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเชื่อมั่นและแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของผู้ประกอบการภาคการผลิตในอนาคตต่อไป

เรื่อง จัดการสัมมนา “การจัดการระบบโลจิสติกส์สำหรับ SMEs”

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดการสัมมนา “การจัดการระบบโลจิสติกส์สำหรับ SMEs” ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณนครินทร์ ผดุงเทียน ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า บริษัทคิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด คุณนัคชา ตระกูลมีนัก Shipping Supervisor บริษัท จี.โอ.ดี มารีน เซอร์วิส และดร.พงศ์ภัค บานชื่น อาจารย์ประจำหลักสูตรโลจีสติกส์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ทั้งนี้ในการสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจภาคเอกชน ผู้ประกอบการ อาจารย์และนิสิตเป็นอย่างมาก

จัดทดสอบสมมรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขานำเข้าและส่งออก ประจำปี 2559

ตามที่คณะวิทยาการจัดการได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ และจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ในการนี้ ทางคณะฯ ได้ร่วมกับทางสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยในการจัดทดสอบสมมรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขานำเข้าและส่งออก ประจำปี 2559 ในวันที่ 11-12 กันยายน 2559 โดยมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้นจำนวน 94 คน แบ่งเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 9 คน และนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 85 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสินค้าชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สู่ความมั่นคงทางอาหาร- Thailand Food Security” วันที่27-28 มีนาคม 2560

วันที่27มี.ค.2560 ภาคบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านอย. และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่28มี.ค.2560 ดูงาน2ที่ ที่แรก เปาเหล่ากง(ซาลาเปาไส้หมู) บางละมุง จ.ชลบุรี และที่ที่สอง บอสส สปิริท (โรงงานกลั่นสรุาและไวน์) อ่างเก็บน้ำหนองค้อ

โครงการการพัฒนาสินค้าชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 24-25เม.ย.2560

วันที่24เม.ย.2560 ภาคบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านอย. และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่25เม.ย.2560 ดูงาน2ที่ ที่แรก เปาเหล่ากง(ซาลาเปาไส้หมู) บางละมุง จ.ชลบุรี และที่ที่สอง บอสส สปิริท (โรงงานกลั่นสรุาและไวน์) อ่างเก็บน้ำหนองค้อ