แบบฟอร์มการขอรับทุนภายในคณะ

พสว.1-1-แบบเสนอโครงการ.pdf
พสว.1-เฉพาะทุนประเภทที่1.pdf
พสว.1ช-แบบเสนอแผนงานโครงการชุด (สำหรับผอ.โครงการ).pdf
พสว.1-แบบเสนอโครงการวิจัย.pdf
พสว.4ก-แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน.pdf
พสว.4ก-แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน.pdf
พสว.4ข-รายงานสรุปการเงิน.pdf
พสว.4ค-แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน.pdf
พสว.4ง-แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน.pdf
พสว.4ฉ-แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน.pdf
พสว.4ช-แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของชุดโครงการ.pdf
พสว.5-แบบฟอร์มนักวิจัยพี่เลี้ยง.pdf
พสว.10-แบบฟอร์มขออนุมัติทำวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว.pdf
พสว.11-รายงานผลวิจัยฉบับสมบูรณ์.pdf