Test ----โครงการเชิงเกษตร

เขียนโดย วันที่จัดอบรม 24/02/2017

กลุ่มเป้าหมาย :  ครัวเรือนเกษตรกร  ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้บ่นเพาะการเป็น

ผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน

              1)  ครัวเรือนเกษตรกร  จำนวนรุ่นละไม่น้อยกว่า 30 คน รวมเป็น 60 คน

              2)  ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จำนวนรุ่นละไม่น้อยกว่า 20 คน รวมเป็น 40 คน

              3)  ผู้บ่นเพาะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้แก่ บัณฑิต  นิสิตและผู้สนใจทั่วไปในชุมชนท้องถิ่น จำนวนรุ่นละไม่น้อยกว่า 10 คน รวมเป็น 20 คน

สมัครเข้าอบรม